دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده……………………………………… 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 3

1-2)اظهار مسأله 4

1-3)اهمیت موضوع 5

1-4)اهداف پژوهش 6

1-5)سؤال اصلی پژوهش 7

1-6)چهارچوب نظری پژوهش 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7)مبانی تئوریک فرضیه ها 8

1-8)فرضیه های پژوهش 9

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته 10

1-10) قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم:ادبیات پژوهش

2-1)مقدمه 13

بخش اول:بانکداری الکترونیکی

2-1-1) بانکداری الکترونیکی 15

2-1-2) انواع بانکداری الکترونیکی 15

2-1-3)خدمات بانکداری الکترونیکی 16

2-1-4) سطوح بانکداری الکترونیکی 18

2-1-5 )زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی 19

2-1-6)مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 22

2-1-7)بانکداری الکترونیکی در ایران…………… 23

بخش دوم :بانکداری موبایلی

2-2-1)مقدمه 25

2-2-2)بانکداری موبایلی 26

2-2-3)استانداردهای و پروتکل های مورد بهره گیری در بانکداری موبایلی 26

2-2-4)  خدمات  ارائه شده در بانکداری موبایلی 28

2-2-5) فناوری موبایل 29

2-2-6 )روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی 30

2-2- 6-1) بانکداری  SMS 31

2-2-6-2) بانکداری WAP 31

2-2-6-3  ) بانکداری موبایلی PDA 32

2-2- 6-4) بانکداری موبایلی با کیت ابزار – SIM 32

2-2- 6-5 )بانکداری موبایلی با جاوا 32

2-2- 7) مزایای بانکداری موبایلی 33

2-2-8) معایب بانکداری موبایلی 34

2-2-9)چالش‌های بانکداری موبایلی 35

2-2 -10 ) مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری موبایلی 38

2-2- 11 ) حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان 39

2-2 -12 ) تمرکز بر امنیت 39

2-2 -13 ) تأیید اعتبار مشتری در بانکداری موبایلی 40

2-2-  14 ) نظارت برتداوم ارائه خدمات 40

2-2-15) قصد رفتاری در بانکداری موبایلی 40

2-2-16) سودمندی ادراک شده 41

2-2-17)سهولت بهره گیری ادراک شده 41

2-2-18) ریسک 42

2-2-19) ریسک پذیری 42

2-2-20) منابع ریسک 44

2-2- 21) ابعاد ریسک 44

بخش سوم:مدل وپیشینه پژوهش

2-3-1) مدل پذیرش تکنولوژی(TAM) 49

2-3-2)پیشینه پژوهش 50

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه 56

3-2) فرآیند اجرای پژوهش 56

3-3) روش پژوهش 57

3-3-1) طبقه بندی بر اساس ماهیت و هدف پژوهش 58

3-3-2)طبقه بندی بر اساس روش پژوهش 58

3-4) جامعه آماری پژوهش 59

3-5) نمونه آماری پژوهش 59

3-6) روش جمع آوری اطلاعات 60

3-7)ابزار جمع آوری داده و اطلاعات 60

3-8) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 61

3-8-1)روایی پرسشنامه 62

3-8-2)پایایی پرسشنامه 62

3-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم:روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه 66

4-2) آمارتوصیفی 66

4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه 66

4-2-1-1) جنسیت 67

4-2-1-2)سطح تحصیلات 68

4-2-1-3) سن 69

4-2-1-4) وضعیت اشتغال 70

4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 71

4-2-2-1) سودمندی درک شده 72

4-2-2-2) سهولت بهره گیری درک شده 73

4-2-2-3) ریسک کارایی 73

4-2-2-4) ریسک مالی 74

4-2-2-5) ریسک امنیتی 75

4-2-2-6) ریسک حریم خصوصی 76

4-2-2-7) قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 77

4-3)آزمون فرضیه های پژوهش 78

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات پژوهش

5-1) مقدمه 82

5-2) نتایج آمار توصیفی 82

5-2-1) توصیف متغیر سودمندی درک شده 82

5-2-2) توصیف متغیر سهولت بهره گیری درک شده 82

5-2-3) توصیف متغیر ریسک کارایی 82

5-2-4) توصیف متغیر ریسک مالی 83

5-2-5)توصیف متغیر ریسک امنیتی 83

5-2-6) توصیف متغیر ریسک حریم خصوصی 83

5-3)نتایج آمار استنباطی 82

5-4)پیشنهادات بر اساس سوال های پژوهش 85

5-5) محدودیت های پژوهش 87

5-6)پیشنهادات برای تحقیقات آتی 88

منابع  و ماخذ 90

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention