دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

امروزه بانکداری موبایلی، مشتریان را قادر می‌سازد تا فعالیتهای مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. نتایج تحقیقات بیانگر این مطلب می‌باشد که ویژگی منحصر به فرد بانکداری موبایلی نظیر سودمندی،سهولت راحتی و سرعت بالا سبب شده تا مشتریان تمایل خود را برای بهره گیری از موبایل جهت انجام امور بانکی نشان دهند. برای ارتقای خدمات موجود بانکداری موبایلی در ایران به نظر می‌رسد موانعی هست که موجب شده تا کنون بانکداری موبایلی به جایگاه واقعی خود نرسد.بعضی از معضلات به بهره گیری کنندگان از این خدمات بر می گردد، در صورتی که کاربران به درستی ندانند چگونه بایستی از این خدمات بهره مند شوند نبایستی انتظار بازدهی خوب از این نظام را داشت. مشتریان از این که بهره گیری از خدمات بانکداری موبایلی چه مزایایی برای آنها دارد  و چگونه می توانند از آن بهره گیری کنند آگاهی ندارند. پس در این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانکهای ملی شهر رشت می پردازیم. مدل  این پژوهش بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس می باشد(TAM). برای تکمیل مدل ذکر گردیده ریسک کارآیی و ریسک مالی از پژوهش استون و گرونگهانگ  و ریسک امنیت و حریم خصوصی از پژوهش پیککارنین و همکارانش به مدل اضافه گردید. که سودمندی ادراک شده، سهولت بهره گیری ادراک شده، ریسک کارآیی،ریسک مالی،ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی به عنوان متغیر مستقل و قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی به عنوان متغییر وابسته می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. از لحاظ روش اجرا، پژوهش حاضر از تحقیقات توصیفی – پیمایشی با تأکید بر شاخه همبستگی می باشد و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش از نوع میدانی می باشد.جامعه آماری در این پژوهش مشتریان بانکهای ملی  شهر رشت می باشد. روش نمونه برداری به کاررفته در این پژوهش روش در دسترس می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی، توزیع هریک از متغیرها تشریح می گردد. سپس با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون نسبت به آزمون آن اقدام می گردد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که سودمندی ادراک شده، سهولت بهره گیری ادراک شده، ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیتی و ریسک حریم خصوصی به گونه مستقیم روی قصد رفتاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی : بانکداری موبایلی، ریسک ادراک شده، مدل پذیرش تکنولوژی سودمندی، سهولت، قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

 

اهداف فرعی:                                                                                   

 

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention