دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه……………………………………. 2

1-2) اظهار مسئله 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 5

1-4) اهداف این پژوهش 6

1-5) پرسش های پژوهش 6

1-6) فرضیات پژوهش 6

1-7) اختصار مراحل روش پژوهش 6

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن 7

1-9) قلمرو پژوهش 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 ) مقدمه 10

2-2 ) تعریف کلی بیمه 11

2-3 ) تاریخچه پیدایش بیمه 12

2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران 13

2-5 ) انواع بیمه در صنعت بیمه ایران 20

2-6 ) جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور 24

2-7 ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران 26

2-8 ) خصوصی سازی در ایران 31

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران 34

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب 35

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه 35

2-12 ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی 40

2-13 ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه 41

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های 1389-1373 ) 48

2-15 ) بازار جهانی بیمه در سال 2011 میلادی 51

2-16 ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه 52

2-17) سابقه پژوهش 58

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1 ) مقدمه 62

3-2 ) روش پژوهش 62

3-3 ) ابزار جمع آوری اطلاعات 62

3-4 ) تشریح انواع متغیر های موجود در مدل 63

3-5 ) ارائه مدل های قابل برآورد 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- 6 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

4-1 ) مقدمه 69

4-2 ) برآورد مدل ها و تفسیر نتایج حاصل از آنها 69

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه 85

5-2 ) نتایج پژوهش 85

5-3 ) پیشنهادات 86

5-4 ) محدودیت ها 87

 


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.