دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی

در این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌ای برگرفته از مطالعات «دهقان» و همکاران(1391) و «آشیل» و همکاران(2008) بهره گیری شده می باشد. پرسشنامه به کمک طیف لیکرت به‌صورت (1) «بسیار کم»، (2) «کم»، (3) «تا حدی»، (4) «زیاد»، و (5) «بسیار زیاد» نمره‌گذاری شده می باشد.

تعهد مدیریت

در این پژوهش تعهد مدیریت، به وسیله سؤالات 1 تا 17 پرسشنامه اندازه‌گیری می گردد و مقیاس اندازه‌گیری آن نیز فاصله‌ای تعریف شده می باشد.

عملکرد شغلی

در این پژوهش عملکرد شغلی، به وسیله سؤالات 18 تا 23 پرسشنامه اندازه‌گیری می گردد و مقیاس اندازه‌گیری آن نیز فاصله‌ای تعریف شده می باشد.

آموزش

در این پژوهش آموزش کارکنان، به وسیله سؤالات 1 تا 8 پرسشنامه اندازه‌گیری می گردد و مقیاس اندازه‌گیری آن نیز فاصله‌ای تعریف شده می باشد.

پاداش

در این پژوهش پاداش کارکنان، به وسیله سؤالات 9 تا 13 پرسشنامه اندازه‌گیری می گردد و مقیاس اندازه‌گیری آن نیز فاصله‌ای تعریف شده می باشد.

توانمندسازی

در این پژوهش توانمندسازی، به وسیله سؤالات 14 تا 17 پرسشنامه اندازه‌گیری می گردد و مقیاس اندازه‌گیری آن نیز فاصله‌ای تعریف شده می باشد.

 

1-8- قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش، محقق به دنبال مطالعه تأثیر مؤلفه‌های تعهد مدیریت به کارکنان بر عملکرد شغلی می باشد که مباحثی از مدیریت دولتی و به گونه خاص مدیریت منابع انسانی را دربر می‌گیرد.

 

1-8-2- قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری)

قلمرو مکانی این پژوهش اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می باشد.

 

1-8-3- قلمرو زمانی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زمان یا دوره زمانی، آغاز تا پایان کار توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه(ابزار گردآوری اطلاعات) و تجزیه و تحلیل نتایج را در برمیگیرد که محقق یک دوره زمانی 7 ماهه را پیش‌بینی می کند(از ابتدای تیر ماه 1392 تا انتهای دی ماه 1392).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

  • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
  • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان