دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول.کلیات پژوهش——————————— 1

1-1- مقدمه——————————————– 2

1-2- اظهار مسأله————————————— 3

1-3- چهارچوب نظری پژوهش——————————- 4

1-4- اهمیت ضرورت انجام پژوهش————————– 5

1-5- اهداف پژوهش————————————– 6

1-6- فرضیه‌های پژوهش———————————– 7

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های پژوهش—————- 7

1-7-1-تعریف نظری————————————– 7

1-7-2- تعریف عملیاتی———————————- 8

1-8- قلمرو پژوهش————————————– 9

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش—————————– 9

1-8-2- قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری)—————— 9

1-8-3- قلمرو زمانی پژوهش—————————— 9

فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه پژوهش—————— 10

2-1- مقدمه——————————————– 11

2-2- بخش اول: تعهد سازمانی—————————- 11

2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی——————– 11

2-2-2- تاریخچه تعهد سازمانی————————— 13

2-2-3- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی——— 14

2-2-3-1-  مدل «مودای» و همکاران———————— 14

2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران———————— 15

2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»——————————- 16

2-2-3-4-  دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»——————— 17

2-2-3-5-  مدل «مارتین» و «نیکولاس»———————- 18

2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»————————– 19

2-2-3-7-  مدل «می‌یر» و «آلن»————————— 20

2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان——————– 20

عوامل مؤثر تعهد سازمانی——————————- 23

تأثیر و تعهد سازمانی———————————— 24

ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی————————– 25

ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی————————– 26

ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی———————— 26

اخلاق کاری و تعهد سازمانی—————————— 27

2-2-5- جمع بندی————————————— 27

2-3- بخش دوم:  عملکرد شغلی—————————- 29

2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی——————— 29

2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی—————————– 31

2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی——————– 31

ماتریس عملکرد—————————————– 32

مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها—————————— 33

هرم عملکرد——————————————– 33

کارت امتیازدهی متوازن——————————— 35

فرایند کسب و کار————————————– 36

تحلیل ذی‌نفعان—————————————– 36

مدل تعالی سازمان————————————– 37

چارچوب «مدوری» و «استیپل»—————————– 38

راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها—————————– 39

2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنان   40

2-3-5- جمع بندی————————————– 42

2-4- بخش سوم: پیشینه پژوهش—————————- 44

2-4-1- مطالعات خارجی———————————- 44

2-4-2- مطالعات داخلی———————————- 44

فصل سوم. روش اجرای پژوهش—————————- 50

3-1- مقدمه——————————————– 51

3-2- روش پژوهش—————————————- 51

3-3- جامعه آماری————————————– 51

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش———————– 52

3-5- حجم نمونه—————————————- 52

3-6- روش و ابزار جمع آوری داده‌ها———————– 53

3-7- روایی ابزار اندازه گیری————————– 53

3-8- پایایی ابزار اندازه‌گیری————————— 54

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها————————- 54

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s )————————- 55

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها——————— 57

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1- مقدمه——————————————– 58

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان———- 59

4-3- توصیف متغیر های پژوهش—————————- 62

4-4- آزمون فرضیات پژوهش——————————- 67

4-5- مطالعه تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی—- 69

4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد—————————– 70

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات———————– 71

5-1- مقدمه——————————————– 72

5-2- نتایج آمار توصیفی——————————– 72

5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی——————— 72

5-2-2- توصیف متغیرهای پژوهش—————————- 72

5-2-3- توصیف آماری سؤالات پژوهش————————- 74

5-3- نتایج آمار استنباطی—————————— 75

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های پژوهش—————— 77

5-5- پیشنهادات به محققین آتی————————– 78

5-6- محدودیت‌های پژوهش——————————— 78

منابع فارسی——————————————- 79

منابع خارجی——————————————- 83

پیوست‌ها———————————————- 87

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

  • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
  • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان