دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 2

1-2- اظهار مسأله 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4- اهداف پژوهش 8

1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………8.

1-4-2 – اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………….. ………….8

1-4-3 – هدف کاربردی ………………………………………………………………………………………………….. ………….8

1-5- چارچوب نظری .9

1-6- فرضیه های پژوهش 10

1-7- تعریف متغیرها 10

1-7-1- تعریف مفهومی متغیر ها 11

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها 13

1-8- قلمرو پژوهش 15

1-8-1- قلمرو موضوعی 15

1-8-2- قلمرو مکانی 15

1-8-3- قلمرو زمانی 15

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 17

2-2- کارآفرینی 17

2-3- ویژگی های کارآفرینان 18

2-4- سه موج در کارآفرینی 20

2-5- انواع کارآفرینی 23

2-6- کارآفرینی سازمانی 23

2-7- مدل های کارآفرینی سازمانی 26

2-7-1- مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن 26

2-7-2- مدل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نِک 27

2-7-3- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکاران 28

2-7-4- کارآفرینی سازمانی تامپسون………………………………………………………………………………………………30

2-8- شاخص های مناسب در انتخاب کارآفرینی سازمانی 31

2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی 32

2-10- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی 34

2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی 37

2-11-1- انگیزش 38

2-11-2- مهارت های فردی 39

2-11-3- طرفداری محیطی ادراک شده 40

2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده …………………………………………………………………………………………….40

2-11-5- توجه 41

2-11-6- هنجارهای ذهنی 42

2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده 42

2-12- پیشینه پژوهش 43

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 47

3-2- فرآیند اجرای پژوهش 47

3-3- روش پژوهش 48

3-4- جامعه و نمونه آماری 48

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 49

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 50

3-6-1- روایی 51

3-6-2- پایایی 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………53

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 55

4-2- آمار توصیفی 55

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 56

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان 57

4-2- 3- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 58

4-2-4- توصیف متغیر انگیزش 59

4-2-5- توصیف متغیر مهارت های فردی 60

4-2-6- توصیف متغیر طرفداری محیطی ادراک شده 61

4-2-7- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده 62

4-2-8- توصیف متغیر توجه 63

4-2-9- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی 64

4-2-10- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده 65

4-2-11- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 67

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها ………………………………………………………………………………………………68

4-5- شاخص های برازندگی مدل 69

4-6- آزمون فرضیه های پژوهش 70

4-7- مطالعه فرضیه های پژوهش 73

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 76

5-2- نتیجه گیری 76

5-3- پیشنهادات پژوهش 77

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 78

5-5- محدودیت های پژوهش 78

 

منابع و مآخذ

الف- فارسی 79

 ب- انگلیسی 84

 

پیوستها و ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………88.

چکیده انگلیسی ……………………………… ..98

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.