دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 10

1-2- اظهار مسأله 11

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 12

1-4- اهداف پژوهش ……13

1-4-1- هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………..13

1-4-2 – هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………..13

1-5- چارچوب نظری 14

1-6- پرسش های پژوهش 15

1-7- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….16

1-8- تعریف متغیرها 17

1-8-1- تعریف مفهومی متغیر ها 17

1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها 19

1-9- قلمرو پژوهش 21

1-9-1- قلمرو موضوعی 21

1-9-2- قلمرو مکانی 21

1-9-3- قلمرو زمانی 21

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 23

2-2- کارآفرینی 23

2-3- ویژگی های کارآفرینان 24

2-4- روحیه کار آفرینی 26

2-5- سه موج در کارآفرینی 28

2-6- کارآفرینی و ابعاد فرهنگ   29

2-7- کارآفرینی و اشتغال 34

2-8- انواع کارآفرینی 35

2-9- آموزش کارآفرینی 36

2-10- کارآفرینی، دانشگاه و دانشجویان 39

2-11- عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه 41

2-11-1- دانش 41

2-11-2- تجربه 43

2-11-3- خانواده 45

2-11-4- توجه 47

2-11-5- هنجارهای اجتماعی 47

2-11-6- کنترل رفتاری ادراک شده 48

2-11-7- ویژگی های جمعیتی 48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-12- پیشینه پژوهش 50

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 54

3-2- فرآیند اجرای پژوهش 54

3-3- روش پژوهش 55

3-4- جامعه و نمونه آماری 55

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 57

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 58

3-6-1- روایی 58

3-6-2- پایایی 59

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….60

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 62

4-2- آمار توصیفی 62

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 63

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان 64

4-2-3- توصیف متغیر دانش 65

4-2-4- توصیف متغیر تجربه 66

4-2-5- توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی 67

4-2-6- توصیف متغیر خانواده 68

4-2-7- توصیف متغیر توجه 69

4-2-8- توصیف متغیر هنجارهای اجتماعی 70

4-2-9- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده 71

4-2-10- توصیف متغیر قصد کارآفرینانه 72

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 73

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………………………….74

4-5- شاخص های برازندگی مدل 75

4-6- آزمون فرضیه های پژوهش 76

4-7- مطالعه فرضیه های پژوهش 78

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 83

5-2- نتایج پژوهش 83

5-3-بحث و نتیجه گیری 86

5-4- پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش 87

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 89

5-6- محدودیت های پژوهش 89

 

منابع و مآخذ

الف- فارسی 91

 ب- انگلیسی 95

پیوستها و ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………….100

چکیده انگلیسی ……………………………… .111

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان