دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

با در نظر داشتن شرایط اقتصادی و اجتماعی که امروزه کشور ما با آن مواجه می باشد، ضروری می باشد راهکارهای جدید جهت رفع معضل بیکاری به ویژه در قشر جوان جامعه اندیشه گردد. این امر میسر نمی گردد مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و در نظر داشتن مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال میباشد. از طرف دیگر، دانشگاهها در تربیت نیروهای ماهر جهت ورود به بازارکار نقشی حیاتی اعمال مینمایند. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان پرداخته می باشد. به مقصود دستیابی به اهداف پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد مطالعه قرار گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون 19 فرضیه مطرح شده در این پژوهش بهره گیری گردیده می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که دانش، تجربه، خانواده، ویژگی های شخصیتی، کنترل رفتاری ادراک شده، انگیزش و همچنین هنجارهای اجتماعی عوامل تاثیر گذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می باشند.

 

واژگان کلیدی:

 کارآفرینی، دانشگاه، رشت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

 

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان