دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کارآفرینی

آغاز اعتقاد بر این بود که کارآفرینان خود صاحب و مالک کار خود هستند، اما امروزه عقیده دارند کارآفرینان ممکن می باشد در استخدام شرکت ها درآیند و از اینجا کارآفرینان سازمانی متولد شوند. براین اساس، انواع کارآفرینی زیر مطرح گردید:

– کارآفرینی آزاد (مستقل): فرآیندی می باشد که کارآفرین طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را به گونه آزاد به ثمر رساند.

– کارآفرینی درون سازمانی: فرآیندی می باشد که کارآفرین طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را در سازمانی که معمولاً سنتی و بوروکراتیک می باشد به ثمر رساند.

– کارآفرینی سازمانی: فرآیندی می باشد که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در تأثیر کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به گونه مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خودمختار به ثمر رسند (صمد آقایی، 1379).

 

 

2-6-  کارآفرینی سازمانی

در وضعیت فعلی اقتصاد جهانی، تنها کشورهایی از ابعاد مختلف جهانی شدن تأثیر و تأثیر می پذیرند که بتوانند کالاها و خدماتی جدید و مطابق نیاز مشتری عرضه کنند. یکی از عوامل اصلی این امر، کارآفرینی سازمانی می باشد. به این شکل که تک تک افراد سازمان خودشان را در قبال اهداف سازمان متعهد می دانند و برای این کار نیز حداکثر استعداد خودشان را برای پیشرفت و بقای سازمان بکار می گیرند. مانند مواردی که در این سازمان ها چنین زمینه ای را به وجود آورده، فضای حاکم بر سازمان هاست که کارکنان در آن با تعهد به کار خود ادامه می دهند و آن چیز که می تواند بیشترین تاثیر را در ایجاد این فضا داشته باشد، ساختار سازمانی می باشد که به مثابه کالبد اصلی این سازمان اقدام می کند. از اینرو در این مقوله، شناسایی تأثیراتی که ساختار سازمانی در ایجاد فضا و جو کارآفرینی می توانند داشته باشد، از مسائل مهمی می باشد که در کشور ما بایستی به آن پرداخته گردد تا زمینه مساعد برای کارآفرینی سازمانی در سازمان ها به وجود آید (فراهانی و همکاران، 1390، 42). هسته اصلی کارآفرینی، نوآوری می باشد و نوآوری در سازمان ها لزوما فرآیندی پایین به بالاست. کارآفرینی سازمانی، تنها وقتی به وقوع می پیوندد که سطوح پایینتر سازمان نوآوری داشته باشند، اما تنها وقتی که به کارکنان اختیار لازم داده شده و آنها تشویق می شوند، کارآفرینی سازمانی امکان بقا خواهد پیدا نمود. با در نظر داشتن اینکه روش نظام پیشنهادها اغلب یک فرآیند پایین به بالاست، در تسهیل طریقه کارآفرینی سازمانی از مهمترین ابزارها بشمار می آید (فراهانی و همکاران، 1390، 44)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.