دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه­های پژوهش

فرضیه 1-  انگیزش کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر توجه آنان تاثیر دارد.

فرضیه 2-  مهارت های فردی کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر توجه آنان تاثیر دارد.

فرضیه 3 – طرفداری های محیطی ادراک شده از جانب کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر کنترل رفتاری ادراک شده آنان تاثیر دارد.

فرضیه 4 – پویایی محیطی ادراک شده از جانب کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر کنترل رفتاری ادراک شده آنان تاثیر دارد.

فرضیه 5 – توجه کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

فرضیه6-هنجارهای ذهنی کارکنان بانکهای خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

فرضیه 7 – کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

1-7  تعریف متغیرها

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرها:

انگیزش: انگیزش به حالت فعال شده در درون شخص اطلاق می گردد که منجر به رفتارهای هدفدار می گردد و شامل نیازها، احساسات و تمایلات مختلف می باشد که افراد را به طرف رفتاری خاص سوق می دهد (موون و مینور، 1388، 140).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید