دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

جدول1-1)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای پژوهش 10

جدول 2-1) مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی 22

جدول شماره 2-2-1) تعریف انواع ریسک 45

جدول 3-1)صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 61

جدول3-2 )سؤالات مربوط به متغیرها 61

جدول3-3) پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه 63

جدول 4-1) جدول فراوانی متغیر جنسیت 67

جدول 4-2) جدول فراوانی متغیر سطح تحصیلات 68

جدول 4-3) جدول فراوانی متغیرسن 69

جدول 4-4) جدول فراوانی متغیر وضعیت شغلی 70

جدول4-5)توصیف متغیر سودمندی درک شده 71

جدول4-6) توصیف متغیر سهولت بهره گیری درک شده 72

جدول4-7) توصیف متغیر ریسک کارایی 73

جدول4-8 )توصیف متغیر ریسک مالی 74

جدول 4-9)توصیف متغیر ریسک امنیتی 75

جدول 4-10)توصیف متغیر ریسک حریم خصوصی 76

جدول 4-11)توصیف متغیر قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 77

جدول 4-12) همبستگی بین سودمندی درک شده و قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 78

جدول 4-13) همبستگی بین سهولت بهره گیری درک شده و قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 78

جدول 4-14)  همبستگی بین ریسک کارایی و قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 79

جدول 4-15) همبستگی بین ریسک امنیتی و قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 79

جدول 4-16)  همبستگی بین ریسک مالی و قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-17)  همبستگی بین ریسک حریم خصوصی و قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 80

 


فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت 67

نمودار4-2) نمودار میله ای سطح تحصیلات 68

نمودار4-3) نمودار میله ای سن 69

نمودار4-4) نمودار میله ای وضعیت شغلی 70

نمودار 4-5) هیستوگرام متغیر سودمندی درک شده 71

نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر سهولت بهره گیری درک شده 72

نمودار 4-7) هیستوگرام متغیر ریسک کارایی 73

نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر ریسک مالی 74

نمودار 4-9)هیستوگرام متغیر ریسک امنیتی 75

نمودار 4-10) هیستوگرام متغیر ریسک حریم خصوصی 76

نمودار 4-11) هیستوگرام متغیر قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی 77

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                            صفحه

شکل 1-1):مدل مفهومی پژوهش 8

شکل 2-3-1):اجزا و روابط مدل پذیرش تکنولوژی دیویس 49

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention