شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی می باشد و مشکل بتوان سازمانی را تصور نمود که مشمول ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد. آنان در نظر داشتن «عملکرد سازمان» را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می‌کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی می‌دانند. در نتیجه، این بحث توجه محققان، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده می باشد. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می گردد و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی می باشد(تولایی، 2009).

یکی از مسائلی که باعث بهبود عملکرد شغلی در کارکنان و سازمان می گردد تعهد مدیران و کارکنان به سازمان می باشد. در این فصل به مطالعه هریک از متغیرها پرداخته می گردد. در بخش اول، به تعهد سازمانی و در بخش دوم، عملکرد شغلی و در بخش سوم به مطالعه پیشنه پژوهش پیرامون موضوع پرداخته می گردد.

 

2-2- بخش اول: تعهد سازمانی

2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی

در فرهنگ آکسفورد تعهد؛ الزامی می باشد که آزادی اقدام را محدود می‌سازد در فرهنگ دهخدا به معنای عهد نو کردن، تازه کردن پیمان و نگاه داشتن چیزی و تیمار داشتن می باشد. «یاووز»[1] (2010) معتقد می باشد تعهد سازمانی یکی از فعالیت‌های اساسی و از اهداف نهایی کوشش سازمان‌ها برای ادامه حیاتشان می‌باشد. علت آن به خاطر این می باشد که افرادی که سطح بالایی از تعهد سازمانی دارند بیشتر سازگارند، راضی‌اند، بهره‌ورترند، با حس وفاداری قوی و پاسخگویی زیاد کار می‌کنند و برای سازمان هزینه کمتری دارند(یاووز،2010).

«کوهن»[2](2003) تعهد را چنین تعریف می کند: تعهد نیرو و توانی می باشد که افراد را ملزم و موظف می کند تا در راستای یک یا چند هدف، رفتار و کنش‌های مربوط به هم را اعمال کنند(زکی، 1390: 99).

تعهد سازمانی را به معنی طرفداری و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش‌های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش‌های ابزاری آن وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف دیگر تعریف می‌کنند(اسماعیلی، 1380: 37).

«کات» و «شادور»[3](2000) عقیده دارند که: تعهد پاسخی احساسی می باشد که توسط رفتار، اعتقادات و توجه افراد سنجیده می گردد و تمام سطوح پایینی و بالایی سازمان را دربرمی‌گیرد(عوض پور، 1386: 33).

«مرتضی مطهری» درمورد تعهد چنین می‌گوید: «تعهد به معنای پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی می باشد که بشر به آن معتقد می باشد و پایدار به آن‌ها می‌باشد. فرد متعهد کسی می باشد که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آن‌ها و برای حفظ پیمان بسته می باشد صیانت کند»(اسماعیلی، 1380: 67).

تعهد سازمانی جهت گیری یا نظری می باشد که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند. همچنین تمایل عاملان اجتماعی به اعطای وفاداری خویش به سیستم‌های اجتماعی تعریف می‌کنند(اسماعیلی، 1380: 37).

از نظر «می‌یر» و «آلن»(1990) تعهد سازمانی ساختاری چندبعدی می باشد که احساس تعلق و وابستگی افراد نسبت به سازمانشان را توصیف می کند(مارکویتز و همکاران[4]، 2008).

«پورتر» و همکارانش[5](1994) تعهد سازمانی را در درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت او در آن تعریف کرده‌اند. در این تعریف، تعهد سازمانی سه عامل زیر را شامل می گردد.

[1] Yavuz

[2].Kowhn

[3].Katt

[4] Markovits et al

[5]. Mowday ,R.T & Porter, W l & Steers

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

  • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
  • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان