دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

 جدول شماره ( 2 – 1 ) نتایج ارزیابی شاخص های بیمه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در سال های 1367 الی 1376 ه. ش 27

 جدول شماره ( 2 – 2 ) شاخص های بیمه ای صنعت بیمه ایران طی سال های 1367 الی 1376 ه. ش

  28

 جدول شماره ( 2 – 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه 33

جدول شماره (2 – 4) شاخص های بیمه از ابتدای سال1373 تا آخر سال 1384 ه. ش 49

 جدول شماره (2 – 5)  جایگاه صنعت بیمه کشور در بازار جهانی بیمه  ( 1390 -1373 ه. ش ) 51

جدول شماره ( 2 – 6 ) – بازار جهانی بیمه درسال 2011 میلادی 52

جدول 4-1) برآورد مدل 70

جدول 4-2) نتایج آزمون بریوش-گادفری 72

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3) نتایج آزمون همسانی واریانس 74

 جدول 4-4) برآورد مدل   77

جدول 4-5) نتایج آزمون بریوش-گادفری 79

جدول 4-6) جدول آزمون همسانی واریانس 81

 

فهرست شکل ها

عنوان                                               صفحه

نمودار 2-1 ) سهم بخش دولتی و غیر دولتی از حق بیمه های تولیدی بازار بیمه / 90 – 1381   20

نمودار 2-2 ) طریقه سهم رشته های بیمه از حق بیمه تولیدی بازار بیمه 24

نمودار 2-3 )حق بیمه سرانه در ایران و جهان 30

نمودار 2-4 )ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان 31

نمودار ( 2 – 5 ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( 1390 – 1386) 50

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.