دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

«فهرست شکل‌ها»

عنوان                                                                                              صفحه

شکل1-1- مدل تحلیلی پژوهش—————————— 5

شکل 2-1- مؤلفه‌های سه بعدی تعهد سازمانی—————– 13

شکل 2-2- عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی——- 14

شکل 2-3- مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی—————- 16

شکل 2-4- چهار دیدگاه تعهد—————————– 18

شکل 2-5- مدل سه رکنی تعهد «مارتین» و «نیکولاس»———- 19

شکل 2-6- هفت شاخص عملکرد—————————— 32

شکل 2-7- ماتریس ارزیابی عملکرد———————— 33

شکل 2-8- هرم عملکرد———————————– 34

شکل 2-9- مدل تحلیل ذی‌نفعان—————————- 37

شکل 2-10- متد ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد—— 40

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فهرست جداول»

عنوان                                                                                               صفحه

جدول3-1- چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه——————- 53

جدول3-2- آلفای کرونباخ متغیر های پژوهش—————– 54

جدول3-3- آزمون کولموگروف- اسمیرنف———————- 55

جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان———————- 59

جدول4-2- توصیف تحصیلات پاسخ‌دهندگان——————— 60

جدول4-3- توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان—————— 61

جدول4-4- توصیف متغیر آموزش—————————- 62

جدول4-5- توصیف متغیر پاداش—————————- 63

جدول4-6- توصیف متغیر توانمندسازی———————- 64

جدول4-7- توصیف متغیر تعهد مدیریت———————– 65

جدول4-8- توصیف متغیر عملکرد بهبود خدمات—————- 66

جدول4-9- ضریب همبستگی بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان 67

جدول4-10- ضریب همبستگی بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان– 67

جدول4-11- ضریب همبستگی بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان 68

جدول4-12- ضریب همبستگی بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان 68

جدول4-13- آزمون رگرسیون بین مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی- 69

جدول4- 14- آزمون فرید من برای رتبه بندی بین ابعاد بهره‌وری   70

جدول 5-1- توصیف آماری سؤالات پژوهش———————- 74

 

 «فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                               صفحه

نمودار4-1- نمودار دایره‌ای جنسیت پاسخ‌دهندگان———— 59

نمودار4-2- نمودار میله‌ای تحصیلات پاسخ‌دهندگان———— 60

نمودار4-3- نمودار میله‌ای سابقه کار پاسخ‌دهندگان——— 61

نمودار4-4- هیستوگرام  متغیر آموزش ——————— 62

نمودار4-5- هیستوگرام  متغیر پاداش———————- 63

نمودار4-6- هیستوگرام متغیرتوانمندسازی—————— 64

نمودار4-8- هیستوگرام متغیر عملکرد بهبود خدمات———- 66

نمودار4-7- هیستوگرام متغیر تعهد مدیریت—————– 65

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

  • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
  • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان