دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 کارآفرینی سازمانی

امروزه کارآفرینی نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی و از مشخصه های یک اقتصاد سالم می باشد (1995 ،Druker). کارآفرینی در حال حاضر مؤثرترین روش برقراری ارتباط بین علم و بازار می باشد (فیض بخش، 1383). این مفهوم هم می تواند زمانی اتفاق افتد که یک فرد یا گروهی از افراد فعالیتی اقتصادی را آغاز می کنند و هم در داخل یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد که نوع اخیر را کارآفرینی سازمانی می گویند (مقیمی، 1384، 23). کارآفرینی سازمانی بر توانایی یک سازمان در یادگیری از طریق کشف دانش جدید و بهره گیری از دانش موجود مبتنی می باشد (1995 ،Zahra et al) و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح انتخابی برای بسیاری از سازمان ها به ویژه سازمان های بزرگ می باشد. کارآفرینی سازمانی همچنین تلاشی می باشد برای ایجاد ذهنیت و مهارت های کارآفرینانه و البته وارد ساختن این ویژگی ها و ذهنیت ها به درون فرهنگ و فعالیت های سازمان و بخش دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بخش دولتی و نظام اداری یک کشور از بسترهای اصلی رشد و توسعه و از ابزارهای اصلی اجرای فعالیت ها و وظایف دولت ها به شمار می رود و پس ناکارآمدی این بخش معضلات متعددی را برای یک جامعه به همراه خواهد داشت. حیطه وظایفی که بر عهده دولت هاست، حتی در صورتی که زمینه مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی هم فراهم گردد، بسیار گسترده می باشد و پیامدهای انجام این وظایف، عده کثیری از افراد جامعه را متأثر می سازد. بطور کلی می توان گفت ویژگی های اصلی سازمان های کارآفرین، این سازمان ها را مجهز به قابلیت هایی می کند که ضمن ارتقای کارآمدی، قادر به بهره گیری بهتر از فرصت های موجود و انطباق پذیری بیشتر با محیط پیرامونشان می شوند. اصطلاح کارآفرینی غالبا در زمینه بخش خصوصی و تجاری به کار رفته می باشد، اما امروزه در مباحث مدیریت بخش دولتی نیز وارد شده که اکثرا ناشی از اهمیت تأثیر دولت در جوامع و کوشش برای ایجاد تحول در سازمان های دولتی و بهبود عملکرد آنها بوده می باشد (2005 ،Zampetakis and Moustakis,). مطالعات متعددی نیاز به بازآفرینی و کاراتر ساختن و مؤثرتر ساختن دولت و وارد ساختن ساز و کارهای بازار به بخش دولتی، بهبود خلاقیت و توسعه فرهنگ های ریسک پذیر را مورد بحث و مطالعه قرار داده اند و بدین ترتیب اصطلاح کارآفرینی سازمانی بخش دولتی را معرفی کرده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.