دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تمایل به کارآفرینی سازمانی: مقصود تمایل به خلق ارزش جدید در سازمان می باشد و این امر از طریق رفتارهای نوآورانه، پیشرو بودن و ریسک پذیری صورت می پذیرد و سبب می گردد که سازمان درآمد بیشتر و پایدارتری کسب نماید و به بازارهای جدید ورود پیدا کند، مشتریان جدید جذب نماید و منابع موجود را جهت انجام کارهای جدید و به گونه ای جدید بکار گیرد (Fini et al, 2012).

 

 

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت می باشد که آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن آن به عناصر قابل نظاره و قابل اندازه گیری میسر می باشد (سکاران، 1385، 195). به مقصود سنجش متغیرها و از آنجا که مقیاس اندازه گیری متغیرها فاصله ای می باشد، از طیف پنج گزینه ای لیکرت بهره گیری به اقدام آمد. بدین مقصود گویه هایی در پرسشنامه در نظر گرفته گردید تا پاسخ دهندگان بتوانند نظر خود را از بین این پنج گزینه(کاملاً موافقم، موافقم،             تا حدودی، مخالفم، کاملاً مخالفم) انتخاب کنند. در جدول شماره 1-1 تعریف عملیاتی متغیرها ارائه شده می باشد که برگرفته از نتایج پژوهش فینی و همکاران در سال 2012 می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.