دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد شغلی

معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط «نیلی» و همکاران ارائه شده می باشد: «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته »(نیلی[1]، 2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می گردد: 1) کارایی که توصیف‌کننده‌ی چگونگی بهره گیری سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات می باشد؛ یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ 2) اثربخشی که توصیف‌کننده‌ی درجه‌ی نیل به اهداف سازمانی می باشد، عبارت می باشد از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند(نیلی، 2005).

 

 

آموزش

از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می گردد که پس از استخدام فرد در سازمان صورت می‌گیرد و هدف از آن آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان می باشد.

پاداش

به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می گردد، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند، و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و بکارگیری رویه‌ها و روش‌های کاری جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش می‌دهد. پاداشی که فرد از سازمان دریافت می‌دارد یا به خاطر انجام وظایف محول در حد عادی و متعارف می باشد که در این صورت حقوق یا دستمزد نامیده می گردد یا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری می باشد که در این صورت از پاداش، به عنوان مزایایی فوق‌العاده به خاطر کار فوق‌العاده صحبت می گردد. سیستم پاداش در سازمان، هر دو نوع عملکرد را در برمی‌گیرد، و سیستمی می باشد که بر اساس موازین و شیوه‌های خاصی، پاداش هر یک از کارکنان را متناسب با کارشان به آن‌ها می‌دهد.

توانمندسازی

توانمندی بصورت گسترده به شیوه‌های مختلف مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. بسیاری از مدیران در محیط کاری از توانمندسازی صحبت می‌کنند و نویسندگان و صاحبنظران مدیریت توانمندی را به عنوان راه‌حل بسیاری از معضلات سازمانی توصیه می‌کنند. توانمندی سال‌هاست که در حوزه‌هایی از قبیل کار اجتماعی، توسعه مجدد شهری و توسعه خارجی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. اما توانمندی چیست؟

فرهنگ انگلیسی آکسفورد کلمه توانمندی را این چنین تعریف کرده می باشد: اعطای قدرت یا اختیار به کسی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند کارهای بیشتری را انجام دهد. در سال‌های اخیر کاربرد این واژه در سازمان‌ها گسترش یافته؛ بطوری که بسیاری از نویسندگان از آن به عنوان داروی شفابخش و شعار رایج مدیریتی در اوایل سال‌های 1990 یاد می‌کنند. «شاکلتون»(1995) توانمندی را به عنوان «فلسفه دادن اختیار تصمیم‌گیری و پاسخگویی بیشتر به افراد زیردست در سازمان» تعریف کرده می باشد(گرین و مکاندرو، 1999: 259).

[1] Neely

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

  • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
  • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان