دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

هزینه های مالی درک شده:

هزینه های مالی درک شده به معنی تمامی هزینه هایی می باشد که شرکت برای ارائه خدمات متحمل می گردد. این متغیر نیز از طریق سوالات موجود در پرسشنامه سنجیده می گردد. این سوالات در برگیرنده هزینه های ارائه خدمات برای بانک، هزینه های انتقالات بانکی و مقایسه هزینه های بانکی بین بانک ملت و دیگر بانکها. سوالات این متغیر نیز در طیف لیکرت قرار دارد (Wang and Wang,2010).

ریسک درک شده: ریسک درک شده نیز به معنی خطر بالقوه برای ارائه خدمات بانکی می باشد. در این پژوهش از طریق سوالاتی بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت  سنجیده می گردد.  سوالات در مورد عدم اطمینان لازم برای ارائه خدمات، خطر حفظ اطلاعات شخصی، مقایسه ریسک درک شده بین بانک ملت و دیگر بانکها می باشد. سوالات این پرسشنامه در طیف لیکرت قرار دارد (Wang and Wang,2010).

ارزش درک شده: ارزش درک شده به عنوان ارزیابی کلی مشتری از بهره گیری از محصول یا خدمات و بر مبنای درک او ازچیزی که دریافت می کند و چیزی که به خاطر آن پرداخت می کند تعریف می گردد. ارزش درک شده نیز از طریق سوالات موجود در پرسشنامه و درطیف لیکرت سنجیده می گردد. تمامی سوالات این بخش در مورد سنجش و مقایسه بین مزایا و هزینه های درک شده  مشتریان بانک ملت می باشد (Wang and Wang,2010).

1-8) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از عمده مواردی می باشد که مشخص می نماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی، زمانی، پژوهش را به چه صورتی انجام داده می باشد.

قلمرو موضوعی

این پژوهش در علم مدیریت و از شاخه بازرگانی با گرایش بازاریابی می باشد که به مطالعه ارتباط بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک می پردازد.

 قلمرو مکانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو مکانی این پژوهش  مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت می باشد.

 قلمرو زمانی

این پژوهش از شهریور ماه 1392 شروع شده و بهمن ماه 1392 خاتمه یافته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

 هدف کلی از این پژوهش مطالعه مزایا ، هزینه ها و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت می باشد. اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. سنجش ارتباط بین ارزش درک شده با مراجعه مجدد مشتریان
  2. سنجش ارتباط بین کیفیت اطلاعات با ارزش درک شده
  3. سنجش ارتباط بین کیفیت سیستم با ارزش درک شده
  4. سنجش ارتباط بین کیفیت خدمات با ارزش درک شده
  5. سنجش ارتباط بین کوشش تکنولوژیکی با ارزش درک شده
  6. سنجش ارتباط بین هزینه های مالی درک شده با ارزش درک شده
  7. سنجش ارتباط بین ریسک درک شده با ارزش درک شده
  8. آزمون مدل پژوهش