دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های کارآفرینی سازمانی

صاحبنظران مختلف چارچوبهای علمی و کاربردی متعددی را برای ایجاد سازمان کارآفرینانه ارائه نموده اند که در این بحث بعضی از این مدلها مورد مطالعه قرار می گیرند:

 

2-7-1  مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن

شکل زیر چارچوب کارآفرینی سازمانی را نشان می دهد که مبنای رویکرد مدیریت استراتژیک می باشد. اطلاعات حاصل از محیط درونی و بیرونی سازمان سرآغاز فرایند کارآفرینی سازمانی می باشد. این اطلاعات، داده های ارزیابی گزینه های استراتژیک می باشد و هنگامی که یک طرح استراتژیک تعیین گردید، بایستی اجرا گردد. عوامل فردی، گروهی و سازمانی که برای یک سازمان کارآفرین الزامی هستند، بایستی موضوع ارزیابی و اجرای یک طرح استراتژیک قرار گیرند و نتایج طرح استراتژیک برای کنترل و ارزیابی مورد بهره گیری قرار گیرد.

شکل 2-1 مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن (20 ،1990 ،Cornwall & Perlman)

 

2-7-2  مدل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نِک

این مدل می کوشد تا به گونه مفهومی تأثیر رفتارهای کارآفرینانه فردی و ساختار سازمانی کارآفرینانه سازمان ها را مورد مطالعه قرار دهد. به بیانی دیگر، این مدل توانایی سازمان برای بقا در یک محیط سرشار از نوآوری را نشان می دهد. شکل زیر تعامل رفتار کارکنان و ساختار سازمان را که اکثراً عناصر ضروری برای موفقیت کارآفرینانه سازمان هستند، نشان می دهد. موفقیت کارآفرینانه در قالب ظرفیت نوآورانه- که یک سازمان را برای بازسازی خودش و بقا در بلندمدت توانا می سازد- مورد توجه قرار گرفته می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید