دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی متغیرها:

انگیزش: انگیزش به حالت فعال شده در درون شخص اطلاق می گردد که منجر به رفتارهای هدفدار می گردد و شامل نیازها، احساسات و تمایلات مختلف می باشد که افراد را به طرف رفتاری خاص سوق می دهد (موون و مینور، 1388، 140).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

مهارت های فردی: افراد کارآفرین دارای یک سری مهارت ها، شایستگی ها و توانایی های فردی هستند، نظیر مهارت های فنی، عملی، مدیریتی، ادراکی، ارتباطی و غیره (Fini et al, 2012).

 

طرفداری محیطی ادراک شده: به وجود یا عدم وجود منابع مورد نیاز تصریح دارد. هرچه منابع بیشتری در دسترس باشد و موانع کمتر باشد افراد بیشتر به سوی کارآفرینی ترغیب می شوند. وضعیت اقتصادی کشور، فراهم بودن سرمایه برای تاسیس یک کسب و کار، قوانین و مقررات دولتی و زیرساخت های فیزیکی مانند این عواملند (Fini et al, 2012).

 

پویایی محیطی ادراک شده: محیط های پویا و قابل تغییر بیشتر به افراد اجازه می دهد تا به درک، کشف، ایجاد و خلق فرصت ها بپردازند. محیط های پویا و نامتجانس باعث پرورش و تقویت رفتارهای نوآورانه، فعال و ریسک پذیر می شوند (Fini et al, 2012).

 

توجه: در نظر داشتن رفتار، یک متغیر فردی و شخصی می باشد که طی آن رفتار از دیدگاه خود فرد ارزیابی می گردد. کاربرد این متغیر در پژوهش های تمایل به کارآفرینی به این شکل می باشد که از دیدگاه خود کارآفرین تا چه اندازه کسب و کار جذاب به نظر می رسد (Fini et al, 2012).

 

هنجارهای ذهنی: یک سری بایستی ها و نبایدهایی می باشد که در ذهن فرد شکل گرفته و در واقع مرکز کنترل آن درونی می باشد (Fini et al, 2012).

 

کنترل رفتاری ادراک شده: کنترل رفتاری ادراک شده همان عقاید افراد در چگونگی تسهیل کردن خلق ارزش از طریق تعامل نوآورانه، فعالیت های مخاطره پذیر و اقدامات فعال در محیط سازمانی در نظر گرفته می گردد (Fini et al, 2012).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.