دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

روحیه کار آفرینی

از مباحث مهم در کارآفرینی، ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی در اعضا توسط سازمان‌ها می باشد. بعبارت دیگر، سازمان‌ها می‌توانند با برنامه‌های آموزشی انگیزه پیشرفت، مخاطره پذیری، استقلال، خلاقیت و سایر اجزای کارآفرینی را در فرد پرورش دهند و به سمت سازمان کارآفرین حرکت کنند. درمورد علل کارآفرینی می‌توان به سه رویکرد متفاوت در این زمینه تصریح نمود: 1) رویکرد شخصیتی 2) رویکرد دموگرافیک 3) رویکرد نظری. اما توجه اصلی بیشتر مطالعات به رویکرد نظری می‌باشد که اجزای توجه کارآفرینانه در این پژوهش عبارتند از:

  • انگیزه پیشرفت: عبارت می باشد ازتمایل از انجام کار در استانداردهای عالی برای موفقیت در جایگاه‌های رقابتی
  • خلاقیت: توانایی خلق ایده‌ای جدید
  • ریسک پذیری: عبارت می باشد از پذیرش مخاطره‌های معتدل که می‌توانند با تلاشهای شخصی مهار شوند
  • استقلال طلبی
  • کنترل درونی: یعنی اینکه شکست‌ها و پیروزیهای خود را به خودش ربط دهد، نه به عوامل بیرون از خودش.

پژوهشهایی در این زمینه انجام پذیرفته می باشد که مانند: زامپتاکس و همکاران (2009)، در پژوهشی با عنوان سیر کارآفرینی در سازمان‌ها دریافتند که کارمندانی که سطح بالایی از طرفداری سازمانی را دریافت می‌کنند به سازمانشان متعهد تر هستند و عملکرد بهتری ارائه می‌دهند. راشید (2000)، در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش برافزایش توجه‌ها و خصوصیات کارآفرینانه دریافت که افرادی که تحت تاثیر آموزش‌های خاص کارآفرینی قرار گرفته به نحو قبل ملاحظه، نمرات بالاتری در انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل درونی، عزت نفس و خلاقیت را به خود اختصاص داده اند. بدری (1384) نیز ضمن مطالعه قابلیتهای کارآفرینی  در دانشجویان دانشگاه اصفهان خلاقیت، انگیزه پیشرفت، اعتماد به نفس و منبع کنترل درونی را از ویژگیهای اصلی کارآفرینان معرفی می کند. صمدی و شیرزادی اصفهانی (1376) به مطالعه ارتباط جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی دانش آموزان در مدارس اصفهان پرداخته‌اند و نتیجه گرفتند که بین جو سازمانی و روحیه کارآفرینی ارتباط مثبت و معنی داری و جود دارد. خدمتی (1379) به مطالعه، زمینه‌های بروز و پرورش کارآفرینی در دبیرستان‌های پسرانه دولتی کارو دانش شهرستان کرج از نظر مدیران، معلمان و دانش آموزان پرداختند. کدیور (1378) ضمن مطالعه جو سازمانی مدارس راهنمایی شهر تهران، اذعان داشت که جو مدرسه به عنوان بستری برای رشد شخصیت دانش آموز و روحیه کارکنان دارای اهمیت می باشد. موسوی (1383)، به مطالعه ارتباط جو سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخت. نتیجه نشان داد که بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط و جود دارد. هر چه جو مطلوب تر درک گردد، سطح فرسودگی شغلی کاهش می‌یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان