دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

8  قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از عمده مواردی می باشد که مشخص می­نماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی ، زمانی ، پژوهش را به چه صورتی انجام داده می باشد.

 

1-8-1- قلمرو موضوعی

این پژوهش در قلمرو علم مدیریت و از شاخه بازرگانی، گرایش داخلی و با تمرکز بر حیطه کارآفرینی می باشد که در آن به مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری پرداخته می گردد.

 

1-9-2-  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شهرستان رشت می باشد که در آن، بانک های خصوصی این شهرستان (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد مطالعه قرار گرفتند.

 

1-8-3-  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش سال 1392 می باشد. همچنین فرآیند توزیع و جمع آوری پرسشنامه­ها، طی مدت 30 روز به اتمام رسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.