دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

نیت رفتاری:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نیت رفتاری برای مراجعه مجدد اظهار کننده ی قصد و نیت افراد و مشتریان برای خرید مجدد از تامین کننده و طرفداری از تامین کننده با تبلیغات شفاهی مثبت می باشد. تشخیص اینکه ارتباط بین مشتری و تامین کننده یک ارتباط بلند مدت می باشد، ضرروری و مهم می باشد. بسیاری از این تعاملات یک طرفه می باشد و تنها برای یک بار رخ می هد. درحالی که مدیران کوشش می کنند تا روابط را در بلند مدت تنظیم کنند.

تئوری فعالیتهای منطقی [1] فرض می کند که زنجیره ای از توجه، قصد (نیت)، و رفتار هست. بر اساس این تئوری، توجه ها قصد و نیت افراد را به گونه مثبت و یا منفی می سازند و رفتار واقعی را تعیین می کند. مثلا توجه مثبت به تامین کننده منجر به مراجعه مجدد می گردد. این بعد از مراجعه مجدد نوعی اهرم در برابر نتایج اثربخش هستند. تعاملات در آینده نشان دهنده نتایج مورد نظر و قصد مشتریان به مراجعه مجدد می باشد (Hutchinson et al, 2011).

نیات رفتاری عبارت می باشد از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند. نیات رفتاری یا نیات در  رفتار نتیجه فرایند رضایت مشتریان می باشد.  نیات رفتاری را می توان به دو گروه تقسیم نمود: رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اجتماعی. آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت اثرگذار می باشد، از قبیل تکرار خرید، جزء نیات رفتاری اقتصادی به شمار می رود. آن دسته از رفتار مشتریان که بر رفتار مشتریان فعلی شرکت اثر گذار می باشد، از قبیل شکایت، نیات رفتاری اجتماعی نامیده میشود. ازآنجاکه نیات رفتاری، پیش بینی کننده رفتار واقعی می باشد اندازه گیری نیات رفتاری برای محققان بازار اهمیت دارد (جلالی و همکاران، 1390). قصد رفتاری یا قصد برای مراجعه مجدد بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف می باشد.  ارتباط قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که  قصد انجام آنها را دارند.  محققان قصد را تعیین کننده اقدام در یک مسیر معین می دانند . آنها قصد رفتار را به عنوان احتمال ذهنی شکل دهی یک رفتار خاص تعریف کرده اند. به عنوان مثال، قصد خرید یک محصول خاص به عنوان پیش بینی کننده خوب رفتار واقعی در خرید محصول تشخیص داده شده مطابق با پژوهش صورت گرفته، قصد رفتاری به عنوان یک حالت ذهنی تعریف میشود که منعکس کننده تصمیم شخص برای انجام رفتار می باشد. پس داشتن درک بهتری از مقاصد رفتاری مصرف کنندگان میتواند به بازاریابان کمک کند تا ارتباط بهتری با گروه هدف مستقر کنند (نخعی و خیری، 1391).

[1] Theory of Reasoned Action (TRA)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

 هدف کلی از این پژوهش مطالعه مزایا ، هزینه ها و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت می باشد. اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. سنجش ارتباط بین ارزش درک شده با مراجعه مجدد مشتریان
  2. سنجش ارتباط بین کیفیت اطلاعات با ارزش درک شده
  3. سنجش ارتباط بین کیفیت سیستم با ارزش درک شده
  4. سنجش ارتباط بین کیفیت خدمات با ارزش درک شده
  5. سنجش ارتباط بین کوشش تکنولوژیکی با ارزش درک شده
  6. سنجش ارتباط بین هزینه های مالی درک شده با ارزش درک شده
  7. سنجش ارتباط بین ریسک درک شده با ارزش درک شده
  8. آزمون مدل پژوهش