دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

 

اهداف فرعی:                                                                                   

 

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

1-6)چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری بنیانی می باشد که تمام پژوهش برآن استوار می گردد. این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود بین متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده اند، چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبنای این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همانگونه که مطالعه پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ،1385 94-95). تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سامانه های اطلاعاتی انجام شده می باشد. این تحقیقات از انواع گوناگون چهارچوبهای تئوریکی بهره گیری نموده اند. از میان کلیه تئوری بکار گرفته شده، مدل پذیرش فناوری اثر گذارترین و رایج ترین تئوری بکار گرفته شده برای تبیین پذیرش افراد از سامانه های اطلاعاتی بوده می باشد.

الگوی این پژوهش نیز برگرفته از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[8] می باشد (TAM) که در سال 1989 ارائه شده می باشد و برای تبیین پذیرش تکنولوژی[9] جدید اطلاعاتی در طول دو دهه گذشته توسط بسیاری از محققان مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد (2009GU et.al,). و برای تکمیل مدل ذکرشده ریسک کارآیی و ریسک مالی از پژوهش استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از پژوهش پیککارینن و همکارانش به مدل اضافه گردید. که در آن سودمندی ادراک شده، سهولت بهره گیری ادراک شده،ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی متغیر مستقل و همچنین قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی به عنوان متغیر وابسته به کار رفته می باشد .

هر قدر فناوری ارائه شده سودمندتر باشد یعنی باعث انجام سریعتر کارها و افزایش کارائی گردد. افراد با احتمال بیشتری از آن بهره گیری خواهند نمود. سهولت ادراک شده، نیز یکی از عوامل مؤثر بر قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی می باشد. زیرا وقتی کاربران مشکل بودن بهره گیری از یک فناوری را درک کنند از آن بهره گیری نخواهند کردو سیستم های آسانتر به احتمال بیشتر مورد بهره گیری قرار می گیرد.ریسکها ( کارایی، مالی، امنیتی، حریم خصوصی) نیز در قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی مؤثر می باشند. زیرا مشتریان در محیط مجازی نسبت به محیط سنتی با ریسک بیشتری مواجهه می باشند. و اصولاَ درجه عدم اطمینان در این محیط نسبت به محیط سنتی بالاتر می باشد.  ادراکات بالای ریسک می تواند اثر معکوسی بر قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی داشته باشد.

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] to use mobile banking  intention

[8] Davis

[9] Technology acceptance model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention