دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرآیند اجرای پژوهش

در این پژوهش آغاز با مطالعه ادبیات پژوهش و بر اساس مسئله اظهار شده، متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی شده و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل پژوهش شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  جمع آوری شده، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS آماده گردیدند.در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت های متغیرها مطالعه و در نهایت به آزمون فرضیه ها و ارائه مدل نهایی اقدام گردید.

 

3-3- روش پژوهش

پژوهش حاضر از  لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها یا به بیانی دیگر طرح پژوهش، تحقیقی توصیفی به شمار می رود که به توصیف ویژگی های نمونه و سپس تعمیم این ویژگی ها به جامعه آماری می پردازد. تحقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند که در این پژوهش، نوع پیمایشی آن به کار رفته می باشد. همچنین پژوهش حاضر بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی می باشد و از آنجا که در یک مدل چند متغیره به مطالعه تاثیر عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت میپردازد برحسب روش، از نوع همبستگی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان