دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر های مستقل مدل

متغیر های مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :

سرمایه گذاری ناخالص داخلی :

مجموع سرمایه گذاری های کل بخش خصوصی می باشد.

اندازه صادرات کشور و واردات کشور :

صادرات کالا عبارت می باشد از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.

واردات کالا عبارت می باشد از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.

هزینه نهایی خانوار :

هزینه نهایی خانوار عبارت می باشد از ارزش پولی کالاها و خدماتی که طی دوره مورد مطالعه توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد.

هزینه مصرف نهایی دولت :

هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی می باشد که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حق بیمه کل :

حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی می باشد که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.

 

1-9) قلمرو پژوهش

1-9-1) قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می باشد و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه را مورد مطالعه قرار داده می باشد.

1-9-2) قلمرو مکانی

از نظر مکانی صنعت بیمه در محدوده جغرافیایی کشور ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-9-3) قلمرو زمانی

از نظر زمانی این پژوهش به دوره های زمانی 57 – 1346 و 90 – 1358 محدود می گردد. که البته دوره زمانی 90 – 1357 خود به سه دوره زمانی  68 – 1357 و 80 – 1368 و 90 – 1381 تقسیم می گردد. در سالهای57-1346 این صنعت به گونه کامل خصوصی بوده می باشد. در سالهای 68-1357 این صنعت به گونه کامل دولتی وکشور درجنگ بوده می باشد. سالهای80-1368 صنعت بیمه به گونه کامل دولتی بوده می باشد. سال‎های 90-1381 صنعت بیمه به صورت خصوصی ودولتی بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.