دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

– چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه(ادبیات نظری پژوهش) به دست می‌آید را نشان می‌دهد(سکاران، 1380).

چهارچوب نظری پژوهش حاضر اقتباسی می باشد از نظریه نظری «باگزی»[1](1992) و پژوهش میدانی که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذیرفته می باشد. مدل «باگزی» این بحث را به وجود می آورد که تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان ارتباط مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی می باشد(باباکاس و همکاران[2]، 2003).

پس در این پژوهش تعهد مدیریت در کیفیت خدمات متغیر مستقل پژوهش بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده می باشد و متغیر عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته می باشد. پس بر اساس ادبیات نظری و مدل مفهومی ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به اندازه آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته می باشد. مدل مفهومی پژوهش با در نظر داشتن متغیرها و فرضیه‌های پژوهش در شکل 1-1 نشان داده شده می باشد.                               

 

 

شکل1-1- مدل تحلیلی پژوهش

(اقتباسی از مقاله تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نبی ا… دهقان و همکاران)

 

1-4- اهمیت ضرورت انجام پژوهش

در دنیای پیشرفته و اجتماعی امروز، سازمان‌ها، نظام‌های اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهم‌ترین عامل اثربخشی و کارایی آن‌ها می‌باشند. آن‌ها برای دستیابی به اهداف خود به کارکنان  مؤثر با عملکرد بهینه نیاز دارند و بدون کوشش و تعهد کارکنان خود، به موفقیت دست نمی‌یابند(زکارفر[3]، 2012).

عملکرد شغلی در سازمان‌ها فراوان مورد مطالعه قرار می‌گیرد اما این مسأله زمانی اهمیت و ضرورت  می‌یابد که درک کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. عملکرد شغلی درجه‌ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می گردد(طاهیر سلیمان[4]، 2008).

[1] Bagozzi

[2] Babakus.et al

[3] Zakerfar

[4] Tahir Suliman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

  • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
  • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان