دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

هر اندازه که تأثیر و اهمیت کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی بیشتر عیان می گردد، ضرورت شناخت زمینه های کارآفرینی بیشتر احساس می گردد (زارع و دیگران، 1386، 72). کارآفرینی سازمانی یک نوع رفتار سازمانی می باشد. رفتار سازمانی تابعی از عوامل زمینه ای و ساختاری می باشد. برای اینکه رفتار سازمانی کارآفرینانه باشد و سازمان با رویکرد کارآفرینی به هدف های توسعه ای دست یابد، بایستی عوامل زمینه ای و ساختاری اثرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمانی شناسایی و مدیریت شوند (یداللهی فارسی، 1384، 133-132). کارآفرینی سازمانی، شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در سازمان می باشد. سازمان ها می توانند خلاقیت و نوآوری را از طریق تشویق کارکنان برای فکرکردن توسعه بدهند و به آنها برای تعقیب برنامه هایشان، آزادی و انعطاف پذیری بدهند، بدون اینکه آنها را در باتلاق بوروکراتیک قرار دهند. از این رو کارآفرینی سازمانی به عنوان سیستم توانمندسازی افراد تلقی می گردد که خلاقیت کارکنان را به گونه برنامه ریزی شده و سنجیده به کار می گیرد (280 ،2005 ،Luo et al).  مسلما با در نظر داشتن پیچیده شدن سازمان ها، رشد تکنولوژی، نو و بدیع بودن علم سازمان ها، مدیران به گونه روزافزون کوشش می کنند دریابند چگونه سازمان های خود را کارآفرین و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان هایشان شوند، زیرا اگر ایده نو وارد سازمان نشود، رو به زوال می طریقه. در واقع، برای سازمان های امروز، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی هر کدام به مثابه پله های نردبان ترقی هستند که بایستی با آگاهی کامل و موفقیت طی گردد (طاهری و همکاران، 1389، 46). با این تفاسیر و با عنایت به اینکه کارآفرینی سازمانی و به تبع آن سازمانهای کارآفرین، از مهمترین عوامل پیشرفت کشورهای امروزی محسوب می شوند و نیز با در نظر داشتن نیاز فعلی کشور برای پیشرفت و توسعه و رسیدن به جایگاه واقعی، کارآفرینی سازمانی می تواند کشور را در رسیدن به این مهم یاری رساند (فراهانی و همکاران، 1390، 43-42). پس شناسایی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی می تواند بسیار مهم باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.