دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور

بازار مـالی مجموعه ای از نهاد ها، سازمان ها و مناسبات می باشد که وظیفه آن تجهیز منابع پس اندازی نیز تخصیص اعتبار می باشد. بانک ها، مؤسسات مـالی غیر بانکی، بازار اوراق بهادار، مؤسسات بیمه و شـرکت‎های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و غیره بازارهایی را پدید می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می دهند. وظیفه اصلی نهاد های فعال دراین بازار، تجهیز منابع مالی موجود و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی می باشد.

به گونه کلی می توان بازار مالی را به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم نمود. گرچه از ابعاد مختلف و با در نظر داشتن شاخص های متفاوت می توان بازار مالی را تقسیم نمود، با این حال رایج ترین نوع تقسیم بندی بازار مالی، بازار پول و سرمایه می باشد. بازار پول بازار کوتاه مدت می باشد که در آن ابزارهای مالی باسررسید کوتاه مدت ( کمتر از یک سال )، مورد داد و ستد قرار می گیرند. در حالی که بازار سرمایه بازار بلند مدت می باشد. در بازار سرمایه آن دسته از ابزارهای مالی که سررسید طولانی دارند یا آن که گاهی فاقد سررسیدند مورد معامله قرار می گیرند.

مروری اجمالی بر تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان می دهد که آغاز بازار پول در تجهیز منابع تأثیر غالب داشته به گونه ای که این بازار به اعطای اعتبارات کوتاه مدت تجاری می پرداخته می باشد.

در این ساختار بانک ها سازمان های فراگیر هستند و بنگاه های تولیدی تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. اما با گذشت زمان ونیاز بیشتر واحدهای تولیدی به منابع اقتصادی مشخص گردید که بخش پولی اقتصاد نمی تواند منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیاز های سرمایه گذاری از طریق دیگری تأمین گردد که همان بازار سرمایه می باشد.

به گونه کلی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه تبدیل شده می باشد، به گونه ای که در کشورهای توسعه یافته معمولاً بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی می باشد. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری های مولد، پویا و مداوم می باشد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول تأثیر غالب را دارد. این به آن معناست که بانک ها سازمان هایی فراگیر هستند که بخش مهم نیازهای مالی شرکت ها و واحدهای تولیدی را تأمین می کنند. بدین ترتیب بانک ها با در اختیار قرار دادن وام های کوتاه مدت وبلند مدت به شرکت ها و واحدهای تولیدی، فعالیت های مالی ارائه می کنند.

در ایران بخش پولی مرکب از نظام بانکی، مؤسسات مالی غیر بانکی و بخش گسترده و فراگیر شبه پولی سنتی (طلا، سکه، خودرو و…) می باشد. در حالی که بخش سرمایه ای اکثراً در فعالیت های بورس و اوراق بهادار دیده می گردد. علاوه بر آن شرکت ها و مؤسسات مالی دیگری در صحنه اقتصاد ایران حضور دارند که به گونه مستقیم به نشر اوراق بهادار و تأمین مالی مورد نیاز خود می پردازند که مانند این گونه مؤسسات می توان به شرکت های سرمایه گذاری تصریح نمود. همچنین نهادهای مالی دیگری را می توان نام برد که فعالیت آن ها با کارکرد های بازار سرمایه ارتباط مستقیم دارند و آن هارا می توان در زمره نهاد های فعال بازار سرمایه محسوب نمود. این نهاد ها عبارتند از شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی.

برطبق تحقیقات انجام شده، در ایران بازار پول سهم عمده ای را در بازار مالی به خود اختصاص داده می باشد. به اظهار دیگر بازار پول بر بازار سرمایه غالب می باشد.

بازار سرمایه اصولاً بازاری با افق های درازمدت می باشد. بدیهی می باشد که در چنین بازاری نیاز به ثبات در سیاست گذاری ها ست. از همین روست که در اقتصاد ایران که چشم اندازهای اقتصادی کوتاه مدت را بیشتر فـراروی خود دارد، به بازار پول وابزارهای پولی آن بیشتر توجـه می گردد ) عزیزی، 1380(.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.