دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول 1-1- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش………….. 13

جدول 2-1- جدول پیشینه پژوهش……………………. .43

جدول 3-1- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه  49

جدول 3-2- متغیرها و شماره سوالات پرسشنامه………… .50

جدول 3-3- جدول پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه…… .53

جدول 4-1-  فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………. .56

جدول 4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان………………. .57

جدول 4-3- فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ……… .58

جدول 4-4- جدول توصیفی متغیر انگیزش……………… .59

جدول 4-5-  جدول توصیفی متغیر مهارت های فردی…….. .60

جدول 4-6- جدول توصیفی متغیر طرفداری محیطی ادراک شده.. .61

جدول 4-7 – جدول توصیفی متغیر پویایی محیطی ادراک شده .62

جدول 4-8- جدول توصیفی متغیر توجه……………….. .63

جدول 4-9-  جدول توصیفی متغیر هنجارهای ذهنی……… .64

جدول 4-10- جدول توصیفی متغیر کنترل رفتاری ادراک شده .65

جدول 4-11 – جدول توصیفی متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی .66

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف  .67

جدول 4-13- ماتریس همبستگی میان متغیرها………….. .68

جدول 4-14- شاخص های نیکویی برازش مدل……………. .69

جدول 4-15- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش………….. .70

فهرست اشکال

عنوان                                              صفحه

شکل 1-1-  مدل پژوهش ………………………….  9

شکل 2-1- مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…. .27

شکل 2-2- مدل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نِک……… .28

شکل 2-3- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکاران.. .30

شکل 2-4- ابعاد مختلف شکل گیری کارآفرینی در سازمان. .31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2-5- فرآیند کارآفرینی سازمانی فرهنگی و صفرزاده .37

شکل 2-6- فرآیند کارآفرینی سازمانی اوکینب………. .34

شکل 2-7- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی. .37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                              صفحه

نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت ……………….. 56

نمودار 4-2- نمودار ستونی سن…………………… 57

نمودار 4-3- نمودار ستونی سطح تحصیلات……………. 58

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام متغیر انگیزش……… 59

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام متغیر مهارت های فردی. 60

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام متغیر طرفداری محیطی ادراک شده 61

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام متغیر پویایی محیطی ادراک شده   62

نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام متغیر توجه……….. 63

نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام متغیر هنجارهای ذهنی.. 64

نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ادراک شده   65

نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی…………………………………………… 66

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.