دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول 1-1- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش………….. 19

جدول 2-1- پیشینه پژوهش………………………… 50

جدول 3-1- تعداد متوسط نمونه های برداشت شده……… 56

جدول 3-2- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسش نامه 57

جدول 3-3- متغیرها و شماره سوالات پرسشنامه………… .57

جدول 3-4- جدول پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه…… .60

جدول 4-1- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ………….. 63

جدول 4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان………………. 64

جدول 4-3- جدول توصیفی متغیر دانش……………….. 65

جدول 4-4- جدول توصیفی متغیر تجربه………………. 66

جدول 4-5- جدول توصیفی متغیر ویژگی های شخصیتی……. 67

جدول 4-6- جدول توصیفی متغیر خانواده…………….. 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-7- جدول توصیفی متغیر توجه……………….. 69

جدول 4-8- جدول توصیفی متغیر هنجارهای اجتماعی……. 70

جدول 4-9- جدول توصیفی متغیر کنترل رفتاری ادراک شده. 71

جدول 4-10- جدول توصیفی متغیر قصد کارآفرینانه…….. 72

جدول 4-11- نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف  . 73

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون……. 74

جدول 4-13- شاخص های نیکویی برازش مدل…………… 75

جدول 4-14- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش………….. 76

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                              صفحه

شکل 1-1-  مدل پژوهش ………………………….  14


فهرست نمودارها

عنوان                                              صفحه

نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت ……………….. 63

نمودار 4-2- نمودار ستونی سن…………………… 64

نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام متغیر دانش……….. 65

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام متغیر تجربه………. 66

نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام متغیر ویژگی های شخصیتی 67

نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام متغیر خانواده…….. 68

نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام متغیر توجه……….. 69

نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام متغیر هنجارهای اجتماعی 70

نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ادراک شده   71

نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام متغیر قصد کارآفرینانه 72

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان