دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه بر کسی پوشیده نیست که در دنیای پرتلاطم و متغیر، دوام و توسعه سازمان ها در گروی همسو شدن با تحولات سریع و گام نهادن در مسیر کارآفرینی می باشد. سازمان های کارآمد و موفق، سازمان هایی هستند که کارآفرینی را بعنوان جزء تفکیک ناپذیری از ویژگیها و خصایص خود دانسته و در جهت تقویت روحیه کارآفرینی سازمانی، از هیچ کوششی فروگذار نکنند. پس سازمان هایی در عرصه رقابت موفق خواهند بود که خلاقیت و نوآوری را وظیفه اصلی خود بدانند (146 ،2012 ،Litzky et al). واژه کارآفرین سازمانی در سال 1985 توسط «گیفورد پینکات» از ترکیب دو واژه Intracorporate و Entrepreneur ابداع گردید. او کوشش نمود راه هایی برای ایجاد کارآفرینی در درون سازمان و تبدیل سازمان ها به سازمان های کارآفرینانه ارائه کند. کارآفرینان سازمانی اشخاصی هستند که در درون سازمان های بزرگ اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازمانی پیدا نمود می شوند. آنها از طریق فرآیند کارآفرینی باعث تحول در سازمان می شوند. عنصر کلیدی کارآفرینی سازمانی، نوآوری می باشد. مطابق این نظریه، هر بشر مدیر یا غیرمدیری در درون سازمان از استعداد خلاقیت برخوردار می باشد. خلاقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوآوری با کاربرد آنها سر و کار دارد. نوآوری می تواند در اشکال مختلف مانند نوآوری در فرآیندها و روشها، نوآوری در محصولات یا خدمات و نوآوری در نحوه انجام امور در درون سازمان ها ظاهر گردد. امروزه مفهوم کارآفرینی سازمانی به گونه گسترده در کوشش برای ایجاد روحیه کارآفرینی در درون سازمان های بزرگ می باشد (عابدی، 1381، 116-115). طی سال های اخیر، ایجاد و تاسیس مشاغل کارآفرینانه سهم عمده ای از مشاغل ایجاد شده را به خود اختصاص داده می باشد. بعضی کشورهای پیشرفته صنعتی برنامه های حمایتی گسترده ای را از کارآفرینان تدوین نموده و به اجرا گذاشته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.