دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش علمی، پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی معضلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج معتبر از آنها می باشد و نتیجه نهایی این فرایند کشف واقعیات جدیدی می باشد که کمک می کند تا معضلات موجود حل شوند. (سکاران،1385، ص 13 و 6) اتخاذ روش پژوهش علمی یکی از راه های دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی می باشد. (خاکی،1382،201). در ضمن آمار علمی جدید به شمار می رود که شیوه ها و روش های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدت زیادی از پیدایش آن نمی گذرد، به سرعت توسعه یافته، به طوری که قلمرو مفاهیم مورد بهره گیری در آن از علوم ریاضی هم فراتر رفته و به کارگیری آن نیز در سایر علوم رواج یافته می باشد. آمار به عنوان یک علم، امروزه شامل مفاهیم و روش هایی می باشد که در تمام پژوهش هایی که تجزیه و تحلیل آن داده هستند، اهمیت بسیار دارد. (آذر و مومنی،1382،4-1) در این فصل، روش شناسی که بخش عملی پژوهش را در بر می گیرد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای پژوهش، روش اجرایی پژوهش، روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتبار و پایایی پرسش نامه و روش تجزیه و تحلیل آماری.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان