دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش و تعریف آن

1-8-1) متغیر وابسته مدل

متغیر های وابسته در این پژوهش، ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می باشد. (گجراتی، دامودار”1383 )

ضریب نفوذ بیمه :

ضریب نفوذ بیمه برابر می باشد با نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی کشور.

 

حق بیمه سرانه :

حق بیمه سرانه بیانگر مقدار هزینه ای می باشد که به نسبت هر فرد در داخل کشور، صرف خرید پوشش های بیمه ای از شرکت های بیمه شده می باشد.

 

1-8-2) متغیر های مستقل مدل

متغیر های مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :

سرمایه گذاری ناخالص داخلی :

مجموع سرمایه گذاری های کل بخش خصوصی می باشد.

اندازه صادرات کشور و واردات کشور :

صادرات کالا عبارت می باشد از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.

واردات کالا عبارت می باشد از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.

هزینه نهایی خانوار :

هزینه نهایی خانوار عبارت می باشد از ارزش پولی کالاها و خدماتی که طی دوره مورد مطالعه توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد.

هزینه مصرف نهایی دولت :

هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی می باشد که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می گردد.

حق بیمه کل :

حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی می باشد که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف این پژوهش

هدف از این پژوهش، مطالعه وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.