دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
 • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
 • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
 • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
 • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
 • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

1-6- فرضیه‌های پژوهش 

بر اساس اهداف تعریف شده، فرضیه‌های این پژوهش به تبیین زیر هستند:

فرضیه اصلی: بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ارتباط معنی‌داری هست.

 1. بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ارتباط معنی‌داری هست.
 2. بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ارتباط معنی‌داری هست.
 3. بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ارتباط معنی‌داری هست.

 

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های پژوهش

1-7-1-تعریف نظری

تعهد

تعهد سازمانی، توجه‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان، نه شغلی که در آن مشغول به کارند، می باشد و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(زکی،1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر هستند:

 • سنجش اندازه تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
 • سنجش اندازه آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
 • سنجش اندازه توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
 • سنجش اندازه پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
 • سنجش اندازه عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
 • تعیین ارتباط بین تعهد مدیران(اندازه آموزش و پاداش و توانمندسازی) و اندازه عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان