دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

5  چارچوب نظری

هر پژوهش به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن  قرار داده می­گردد و یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات و موضوع فراهم می­گردد (خاکی، 1382، 163). در نتیجه، پس از شناسایی متغیرهای مناسب بایستی شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. با این تفاسیر، مدل مفهومی پژوهش حاضر، برگرفته از مدل طراحی و ارائه شده در پژوهش «فینی و همکاران» (2012) به شکل زیر می باشد. 8 متغیر این پژوهش عبارتند از: انگیزش، مهارت های فردی، طرفداری محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده، توجه، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و کارآفرینی سازمانی. انگیزش را تمایل به سطوح بالایی از کوشش جهت دستیابی به اهداف سازمانی تعریف می کند، به شرط آنکه کوشش، توانایی برآوردن بعضی نیازهای شخص را داشته باشد (1258 ،2002 ،Franco et al). موضوع انگیزش، تأثیر محوری در حیطه مدیریت، به لحاظ عملی و نظری، اعمال می کند. مدیران انگیزش را بخشی جداناپذیر از معادله عملکرد در تمامی سطوح می دانند، در حالی که پژوهشگران سازمانی آنرا سنگ بنای بنیادین در توسعه نظریات سودمند در ارتباط با فعالیت های مدیریتی اثربخش تلقی می کنند (419 ،2005 ،Lynch et al). ضمنا مهارت های فردی کارکنان نیز شامل کنترل و نظم درونی، نوآوری، ریسک پذیری، توانایی اداره تغییر، تغییر محوری، پافشاری، رهبری دوراندیشی. ضمنا مهارت های مدیریتی کارآفرینان شامل برنامه ریزی و تعیین اهداف، تصمیم گیری، روابط انسانی، مهارت های مالی و حسابداری، مذاکره، توسعه می باشد (هیستریچ، 1383). همچنین عوامل محیطی‌ نیز می توانند فعالیت‌های کارآفرینی را تسهیل کنند یا مانع ایجاد آنها شوند و آنها تأثیر مهمی‌در ایجاد قصد یک فرد برای

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.