دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفرینی سازمانی جی.او.آکینب

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به ضرورت خلاقیت و کارآفرینی پی برده اند. تأثیر و جایگاه خلاقیت به حدی می باشد که در مغرب زمین گفته می گردد «یا مرگ یا خلاقیت». بر همین اساس الگوی زیر توسط جی.او.آکینب (2005) ارائه شده می باشد. در این الگو عوامل سه گانه نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی مجموعا باعث بالا بردن موفقیت تحصیلی و شغلی می گردد. ایجاد و رشد خلاقیت در سازمان مستلزم وجود عوامل و شرایط مناسب می باشد. این عوامل می توانند گوناگون باشند. عده ای عقیده دارند که موفقیت سازمان ها مبتنی بر وجود افراد خلاق می باشد و بر همین اساس جذب و استخدام افراد خلاق را به سازمان ها پیشنهاد می کنند. توجه دقیق به خلاقیت، به خوبی نشان می دهد که سازمان های نوآور برای مسائلی از قبیل وقت آزاد، دسترسی به اطلاعات، آزادی اقدام، سیستم پیشنهادهای مؤثر و سریع، تشویق و خطرپذیری و نوآوری و غیره اهمیت فوق العاده ای قائل هستند. توین.بی فیلسوف معروف، سال ها پیش خلاقیت را به منزله حیات یک جامعه می دانست و اعتقاد داشت که اگر جامعه نتواند از موهبت خلاقیت حداکثر بهره گیری را ببرد و بدتر از این اگر این توانایی را سرکوب کند، بشر دیگر از حق ذاتی خود یعنی اشرف مخلوقات بودن محروم می گردد (طاهری و همکاران، 1389، 50).

شکل 2-6 فرآیند کارآفرینی سازمانی جی.او.آکینب (طاهری و همکاران، 1389، 49)

 

 

2-10-  موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی

موانع و محدودیت های متعددی برای حرکت به سوی کارآفرینی در سازمان ها هست، هر چند بسیاری از این موانع ناخواسته بوده و پیامد و بازخور به کارگیری فنون مدیریت سنتی در سازمان می باشد. در بعضی موارد، این موانع به قدری مخرب هستند که افراد ترجیح می دهند از رفتار کارآفرینانه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

1-4-2  اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر توجه

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر توجه

– سنجش تاثیر طرفداری های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر توجه بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

1-4-3  هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به مقصود طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با بهره گیری از نتایج پژوهش.