دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایای درک شده

مزایای درک شده به معنی منفعتی می باشد که افراد یا مشتریان بعد از دریافت محصول درک می کنند و به خاطر این مزایا محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند. مزایای درک شده دارای چندین بعد می باشد. به گونه عملیاتی، مهمترین مقیاس مزایای محصول، کیفیت محصول می باشد. کیفیت محصول برگرفته از ارزیابی شناختی محصول از دیدگاه مشتری می باشد. تحقیقات قبلی اظهار کردند که کیفیت سیستم نیز می تواند اظهار کننده کیفیت اطلاعات باشد. مزایای درک شده نیازمند ایجاد یک برند قوی می باشد زیرا این مزایا یک محرک مهم برای افرادی می باشد که از محصولات این برند بهره گیری می کنند.

محققان طبقه بندی های مختلفی را برای مزایای درک شده اظهار کرده اند، در مطالعه های قبلی مزایای درک شده از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد: نیاز افراد و سطح مشارکت. 4 طبقه بندی نیز از مزایای درک شده ارائه شده می باشد که عبارتند از: مزایای عملکردی، مزایای روانشناختی، مزایای اجتماعی و مزایای خوشی و لذت.

مزایای عملکردی شامل کسب دانش و اطلاعات برای یادگیری و تصمیم گیری اثربخش می باشد. مزایای روانشناختی شامل حس تعلق و رضایتمندی از انتظارهاست. مزایای اجتماعی نیز در برگیرنده ارتباطات و تعامل های بهتر با دیگر اعضا می باشد، همچنین طرفداری اعضا نیز مانند مزایای اجتماعی می باشد. مزایای دلخوشی و لذت نیز دربرگیرنده زمان لذت بیشتر، راحتی و احساسات می باشد. پارو[1] (2004) 5 دسته بندی دیگری را نیز پیشنهاد کردند: اکتشاف، حفظ ارتباطات داخلی، ارتقاء اجتماعی و مزایای سرگرمی. به گونه کلی مزایای درک شده به معنی مزیت هایی می باشد که از محصول یا خدمات دریافت می کنند می باشد ( Kuo and Feng, 2013).

 

 

 

2-3-1) ابعاد مزایای درک شده

ابعاد مزایای درک شده با در نظر داشتن مدل تحلیلی پژوهش، عبارتند از:

کیفیت اطلاعات

کیفیت سیستم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کیفیت خدمات (Wang and Wang,2010) .

هر یک از این ابعاد به گونه مستقل در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

[1] Pearo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

 هدف کلی از این پژوهش مطالعه مزایا ، هزینه ها و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت می باشد. اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. سنجش ارتباط بین ارزش درک شده با مراجعه مجدد مشتریان
  2. سنجش ارتباط بین کیفیت اطلاعات با ارزش درک شده
  3. سنجش ارتباط بین کیفیت سیستم با ارزش درک شده
  4. سنجش ارتباط بین کیفیت خدمات با ارزش درک شده
  5. سنجش ارتباط بین کوشش تکنولوژیکی با ارزش درک شده
  6. سنجش ارتباط بین هزینه های مالی درک شده با ارزش درک شده
  7. سنجش ارتباط بین ریسک درک شده با ارزش درک شده
  8. آزمون مدل پژوهش