دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد در باره آن به مطالعه بپردازد (مقیمی،1377، 294). در پژوهش حاضر جامعه آماری، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را در بر می گیرد. علت انتخاب این جامعه هدف، تأثیر و تاثیر حضور جوانان و فارغ التحصیلان در بازار کار استان، با در نظر داشتن نرخ بالای بیکاری در گیلان بوده می باشد. نمونه بخشی از جامعه می باشد که معرف آن می باشد و به بیانی دیگر نمونه عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی،1387، 6). نمونه برداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری می باشد به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،1385، 296). برای تعیین تعداد حجم نمونه این پژوهش، جدول تعیین حجم نمونه از جامعه آماری مفروض «کرجسی و مورگان» مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. پس با توجه جمعیت جامعه آماری که 994 نفر می باشد، تعداد حجم نمونه 278 نفر در نظر گرفته شده می باشد. جهت دریافت پاسخ های بیشتر تعداد350 پرسشنامه ها بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت توزیع گردید که از این تعداد 308 عدد پرسشنامه قابل قبول  استخراج گردید که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا در پژوهش حاضر از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب بهره گیری شده می باشد که جزییات آن در جدول شماره 3-1 ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1  هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2  هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان