دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

 • چارچوب نظری پژوهش

هر پژوهش به یک چارچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن قرار داده می گردد. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیر هایی می باشد که از طریق فرآیند هایی مانند مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات موضوع فراهم می گردد( خاکی، 1383، 163). بر طبق پژوهش وانگ و وانگ (2010)، متغیر وابسته در این پژوهش مراجعه مجدد مشتریان به خدمات و محصولات شرکت می باشد. متغیر مستقل نیز مزایای درک شده و هزینه های درک شده  و ارزش درک شده نیز متغیر میانجی می باشد. محققان بر این عقیده اند که مزایا و هزینه های درک شده بر اندازه مراجعه مجدد افراد موثر می باشد و هر چه نسبت مزایا به هزینه بیشتر باشد، شرکت برای مشتری ارزش آفرینی می کند و هرچه هزینه به مزایا بیشتر باشد اندازه ارزش درک شده توسط مشتری کاهش می یابد و از مراجعه مجدد کاسته می گردد. همچنین مزایای درک شده در این مدل به ابعادی همچون کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات تقسیم می گردد. هزینه های درک شده نیز در برگیرنده کوشش تکنولوژیکی، هزینه های مالی درک شده و ریسک درک شده می باشد (Wang and Wang,2010).

1-4-1)مدل تحلیلی پژوهش

در این مدل، مراجعه مجدد مشتریان به عنوان متغیر وابسته، ارزش درک شده به عنوان متغیر میانجی و مزایا و هزینه های درک شده به عنوان متغیر های مستقل می باشند. مدل تحلیلی پژوهش به صورت زیر می باشد:

شکل شماره 1-1) مدل تحلیلی پژوهش (Wang and Wang,2010)

 

 

 • اهداف پژوهش

 هدف کلی از این پژوهش مطالعه مزایا ، هزینه ها و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت می باشد. اهداف این پژوهش عبارتند از:

 1. سنجش ارتباط بین ارزش درک شده با مراجعه مجدد مشتریان
 2. سنجش ارتباط بین کیفیت اطلاعات با ارزش درک شده
 3. سنجش ارتباط بین کیفیت سیستم با ارزش درک شده
 4. سنجش ارتباط بین کیفیت خدمات با ارزش درک شده
 5. سنجش ارتباط بین کوشش تکنولوژیکی با ارزش درک شده
 6. سنجش ارتباط بین هزینه های مالی درک شده با ارزش درک شده
 7. سنجش ارتباط بین ریسک درک شده با ارزش درک شده
 8. آزمون مدل پژوهش

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

 هدف کلی از این پژوهش مطالعه مزایا ، هزینه ها و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت می باشد. اهداف این پژوهش عبارتند از:

 1. سنجش ارتباط بین ارزش درک شده با مراجعه مجدد مشتریان
 2. سنجش ارتباط بین کیفیت اطلاعات با ارزش درک شده
 3. سنجش ارتباط بین کیفیت سیستم با ارزش درک شده
 4. سنجش ارتباط بین کیفیت خدمات با ارزش درک شده
 5. سنجش ارتباط بین کوشش تکنولوژیکی با ارزش درک شده
 6. سنجش ارتباط بین هزینه های مالی درک شده با ارزش درک شده
 7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 8. سنجش ارتباط بین ریسک درک شده با ارزش درک شده
 9. آزمون مدل پژوهش