دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی تئوریک فرضیه ها

مدل پذیرش تکنولوژی که توسط دیویس در سال 1989 مطرح گردید. TAM نشان می دهد که سودمندی ادراک شده و سهولت بهره گیری ادراک شده در مورد کارکردهای پذیرش کامپیوتر مناسب هستند. به گونه کلی تأثیر موثر کاربرد آسان و سودمندی یا کارایی بر احتمال کاربرد سیسنم را ارزیابی می کند.

سودمندی : به عنوان احتمال ذهنی کاربر توصیف شده، میزانی که شخص معتقد می باشد بهره گیری از یک سیستم خاص برسطح عملکرد او می افزاید.

سهولت ادراک شده : میزانی که شخص معتقد می باشد بهره گیری از یک سیستم خاص نیاز به کوشش زیادی جهت یادگیری ندارد. در این مدل سودمندی و سهولت توجه را پیش بینی می کند. و قصد بهره گیری تحت تأثیر توجه می باشد.

ریسک توسط باایر[1] در سال (1960) توصیف گردید ویژگی و سطح ریسکی که یک مشتری در تصمیم گیری جهت انجام یک خرید خاص دریافت وشناسایی کرده گفته می گردد. مشتری خرید را جهت دستیابی به اهداف خرید انجام می دهد. ریسک غالباً هست زیرا قبل از اقدام خرید، مشتری همیشه از خرید برنامه ریزی شده مطمئن نخواهد بود و مشخص نیست که آیا به اهداف پیش بینی شده خود از خرید دست خواهد پیدا نمود یا خیر؟

جاکوبی و کاپلان 2 (1972) طبق پژوهش باایر روی مقیاس کلی ریسک نتیجه گیری کرده و پنج بعد مهم آنرا توصیف می کنند: ریسک مالی، ریسک کارایی، ریسک اجتماعی، ریسک فیزیکی و ریسک روانی، به به علاوه ابعاد ریسک کلاسیک، پیدایش اینترنت و فضای مجازی اشکال خاصی از تصورات و توجه مربوط به ریسک، ریسک مربوط به مسائل شخصی و ریسک امنیتی را به وجود آورده می باشد.

لی3 و همکارانش (2003) عنوان کردند که ریسک روانی عدم گرایش کاربرد خدمات موبایل بانک را نشان می دهد. آنها در یافتند که ریسک روانی با مسأله کاربرد تلفن بانک مناسب نیست. و آنها همچنین با این استدلال که موبایل بانک هیچ گونه تهدیدی را برای زندگی بشر ایجاد نمی کند ریسک فیزیکی  را از ابعاد ریسک ادراک شده در پذیرش موبایل بانک خارج کردند.

تحقیقات اولیه نشان می دهد که هزینه مالی ،مسایل امنیتی،و ریسک کارایی از متغیرهای ضروری در تعیین کاربرد خدمات موبایل بانک هستند.بر این اساس می توان فرضیات زیر را مطرح نمود.

[1]Bauer

2 Jacoby & Kaplan

3 Lee

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین اندازه تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان  در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                   

 تعیین اندازه تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6]  بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

[1] Perceived usefulness

[2] Perceived Ease of Use

[3] Performance risk

[4] Security risk

[5] Financial risk

[6] Privacy risk

[7] to use mobile banking  intention

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید